سالروز وفات حضرت خدیجه را تسلیت میگوئیم.

سالروز وفات حضرت خدیجه را تسلیت میگوئیم.

ای خدیجه(ع) ای شکیب غصه های آسمانی پیامبر(ص)ای پشتوانه روزهای تنهایی رسول (ص)ای همدم همه تنهایی های خاتم(ص) توهدیه ی خداوندی بودی که وجودش،هماره غم رااز چه رسول (ص)می سترد.توباآن همه ثروت و مکنت به دنیا پشت پازدی وفقیرانه باپیامبر سادگی وصفا،در زیریک سقف گلین ،زندگی آراستی وآن همه ثروت وشهرت رافدای جوانی یتیم،اماخدایی نمودی.توبه خاطر ایمان واخلاصت،به نشان اولین زن مسلمان ومادر برترین بانوی جهان ویکی از چهارزن برگزیده عالم مفتخرگشتی.اکنون که چون پروانه ای که گرد شمع خاتم رسولان (ص)وسوخت بادلی سنگین ازاندوه،برخاکسترعشق وایثارت،درود وتحیت خدانثارباد.

ارسال نظر