عیدسعیدقربان عیدلقائ الله است. امام خمینی ره

عیدسعیدقربان عیدلقائ الله است. امام خمینی ره

برگی از دفتر ایام :

حضرت  ابراهیم  در خواب ذبح  فرزندش اسماعید  را  می بیند و  پس از سه  بار موضوع  را  بعه  اسماعیل  مطرح می کند اسماعیل  این دستور الهی را  با  آغوش باز می پذیرد  وخودرا  برا  اجرای آماده  میکند پس الز مهیا شدن ابراهیم و اسماعیل جهت  انجام امر خداوند ،از جانب پروردگار ،قوچی جهت قربانی فرستاده  میشود  واین پدرذ و  پسر پس از این  
آزمایش الهی ،سربلند بیرون می آیند از آن پس روز دهم  ذی حجه به  نام عید سعید  قربان نام گذاری شده  است .

 

 

درکوچه  باغ  خاطره 

ابراهیم تبربرزمین گذاشته وبا خنجردر راه است دست اسماعیل را در دست می فشاردو به سوی قربانگاه روانه میشودتااسماعیل برتیغ یکتا پرستی اوگردن نهد ومهر پردی خودرا قربانی توحیدو خداپرستی کندو آخرین بندغیررا ازدست وپای ایمان و یقین خویش بگشاید. در این روز مقدس،مسلمانان به ابراهیم تاسی میکنندتا آرمانهای دینی خودرا پاس دارند.

این عید بزرگ را به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گوییم  
 

ارسال نظر