ابتدای بلوارورودی اردوگاه مزین به عکس سردار شهید حاج حسین همدانی گردید

این  عکس در ابتدای بلوار رودی اردوگاه که از درب اصلی اردوگاه  شروع و  تا رستوران  ادامه  دارد در  درون  تابلویی با  عنوان  یا رضا  المرتضی که  از شهرداری به  همت  فرمانده  اردوگاه  بصورت رایگان  تهیه  شده بود  نصب گردید  و  سیمایی دیگر و زیبایی خصی با  حضور خود  به  اردوگاه  بخشید.

ارسال نظر