اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام در اردوگاه ابوذرهمدان

اولین سالگردتدفین شهدای گمنام  اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر همدان در اردوگاه در مزار این شهدا با دعوت ازمداح اهل بیت حاج  مجتبی روشن روان باهمراهی پایگاههای بسیج سطح شهرانجام  شد.

در این  برنامه که باقرائت دعای توسل در مزار این شهداشروع شدبا پخش شیرینی و شربت و غیره و سرانجام به صرف شام این برنامه  باشکوه به اتمام رسید.  

ارسال نظر