ای وفادارتاریخ،ای مسلم قلم دل برلوح جوانمردی تو مرحبا می نویسد

درکوچه باغ  خاطره 

صدای گام های خسته  مردی غریب به  گوش می رسد که  ساکت و  آرام کوچه های بی کسی را  پشت  سر می نهد  و  سرگردان  شهر نامهربانی ها  می شود درها  به  رویش بسته  می شود  و  تنهای تنها ،ره می سپرد  او  پیغام  بهار را  برای دل  های یخ  زده  آورده  بود اما کسی از پیغام  او خشنود نبود و همه ،شب زمستانی و تاریک  خود  را  می پسندیدند شمشیرهای گرسنه 
آنها ،دریدنش را  انتظار می کشیدند تنها ترین  سفیر  بهار 

ارسال نظر