باآمدن ماه رمضان حسینیه شهید تقی پور اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر همدان رنگ وبوی دیگری گرفت.

برگی از دفتر  ایام

ماه  رمضان ماه  نزول قرآن ماه  توبه و  خیر و  برکت و  رحمت  الهی است.در این  ماه بندگان  مشتاق ،دعوت معبود  خویش را  اجابت  میکنند و  به  میهمانی او  می شتابند.خداوندمتعال در مورد  فضیلت  روزه می فرماید ((مردان و  زنان  روزه  دار و  مردان و  زنان  پاکدامن و  مردان  وزنانی که خدا رافراوان  یاد میکنند خدابرای همه  آنان آمرزش و  پاداشی بزرگ  فراهم  ساخته  است))احزاب35 و  امسال نیز قبل از رسیدنش ابتدا  برکاتش نازل  شد و حسینیه اردوگاه رنگ بوی دیگری گرفت و غبارهاو آلودگیهای ماههای گذشته را از خود زدود تابا رویی پاک میهمانان خدارا  در خود  بطلبد. مراسم غبار روبی از حسینیه  اردوگاه  دیروز به همت  کلیه  کارکنان  اردوگاه  انجام  شد .

ارسال نظر