نمازعیدسعیدفطردراردوگاه ابوذر برگزار گردید.

نمازعید سعید فطر در این  اردوگاه به امامت روحانی راتب ایام ماه رمضان همزمان  با ورود  اردوی بسیج  دانش آموزی بهبهان و  خانواده  های هماهنگ  شده  جهت اسکان که  درمجموع نزدیه  به  500نفر بودندبرگزار گردید.بعداز اقامه  نماز و  بیان  خطبه ها  از همه نماز گزاران  با توزیع  شیرو کیک پذیرایی بعمل آمد. 

ارسال نظر